اولین جلسه انجمن ادبی آفرینش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بستان آباد برگزار شد