بازدید مدیر آموزش و پرورش از محل برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان