برگزاری مراسم انس با قرآن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بستان آباد