برهان علی مردان در بازدید از توانمندی های آموزشی و مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خواستار انتقال تجربیات و دستاوردهای آموزشی در حوزه آموزش های مهارتی به کشور عراق شد.
وی گفت: ما شهر تبریز را، شهری صنعتی دیدیم که ۳۳ مرکز آموزش مهارتی در رشته های مختلف در آن فعال است و این نشان دهنده فعالیت صنعتی بزرگ در این شهر است.
وی ادامه داد: پیشرفت و رشد و توسعه هر کشوری منوط به آموزش های آن کشور است و وجود چنین مراکز آموزشی باعث رشد در هر کشوری خواهد شد.
به نقل از ایرنا،علی مردان افزود: بر این اساس طبیعی است اگر روش و آموزش جدیدی در این مجموعه وجود دارد به طور حتم این پیشرفت و توسعه حاصل زحمات مدیران با تجربه و اهل علم و فن است.
وی با بیان اینکه پیش از این تصوری از شهر تبریز به عنوان یک چنین شهر مهم و صنعتی نداشتیم یادآور شد: اگر علم و بینش و درایت و حکمت در ایران نبود قطعا’ پیروزی بزرگ در مذاکرات ۱+۵ برای کشور ایران به وجود نمی آمد.
برهان علی مردان با اشاره به جایگاه و منزلت خاص زن در ایران گفت: در عراق زنان بزرگواری داریم که همسران خود را از دست داده اند و نیاز به آموزش برای ورود به بازارکار هستند.
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر کشور نیز گفت: با اجرای دوره های آموزشی برای جوانان زمینه را برای جذب آنان در بازار کار فراهم ساخته ایم.
حمزه ای با اشاره با تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید در موضوع توانمندسازی نیروی کار کشور گفت: خوشبختانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهل علم و آموزش و اهل فن هستند و شناخت کاملی به حقوق بنیادین ، کار شایسته و مهمتر از این احقاق حقوق کارگران دارند.
کریم صادق زاده مسئول خانه کارگر استان نیز در این نشست گفت: کارگری که دارای مهارت های فنی و حرفه ای است در بازار کار مورد توجه کارفرمایان و صاحبان سرمایه است.