به گزارش دیار شهریار فرماندار بستان آباد در دیدار با سازمان های مردم نهاد با بیان اینکه انجمن های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته اندو امروزه این سازمانها رشد کرده و در سطح بین الملل دیده میشوند افزود: سازمانهای مردم نهاد می توانند به عنوان نهادهایی مستقل و تسهیلگر رابط بین دولت ها و مردم باشند و با جلب اعتماد و کمکهای مردمی به رفع معضلات اجتماعی بپردازند و بار سنگینی را از دوش دولت بردارند.
موسوی در ادامه با اظهار اینکه سازمانهای غیردولتی سمبل یکی از مصادیق جامعه مدنی است و می تواند زمینه های مشارکت سیاسی بیشتر را در اداره امور جامعه فراهم آورد گفت: سیاست دولت تدبیروامید بر این است که در همه امور تا آنجا که میتواند وظایف را به مردم، تشکلها و انجمنها واگذار کند تا مثلث سرمایه گذاری خصوصی، غیردولتی و دولتی در کشور شکل گیرد.