به گزارش دیار شهریار ، این طرح ها شامل زیرسازی و روکش آسفالت، جدول گذاری، لوله گذاری شبکه فاضلاب و ساخت دیواربتنی، درروستاهای ایرانق، متنق، خیرآباد، کردکندی، سعیدآباد، آلمالو، کر، گل آخر، ارشتناب، بنه کهل، کرگان، سیناب، یوسف آباد، چرزه خون، حاج آقا، آلانق، اسب آباد و شیرین بلاغ اجرا شده است.
برای اجرای این طرح های عمرانی در مجموع بیش از ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، هزینه شده است.