بنا به آخرین اخبار مرکز زلزله نگاری کشور کانون زلزله ی ۷ و ۳ دهم ریشتری لحظاتی پیش، مرز ایران و عراق و شهر ازگله کرمانشاه بوده که قسمتهای وسیعی از کشور را هم لرزانده است.

این زمین لرزه در بستان آباد نیز بصورت قابل توجهی احساس شد .