به گزارش دیار شهریار تیم های امداونجات و تیم های جاده ای هلال احمر بستان آباد به علت بروز زلزله که در بستان آباد هم احساس شده بود از ساعات اولیه در آماده باش کامل قرار گرفتند .