به گزارش دیار شهریار مجید خدابخش روز پنجشنبه در بازدید از روند اجرای طرح خط آهن میانه – بستان آباد  با اشاره به اینکه این خط تا تیکمه داش ریل گذاری شده است، گفت: در این بازدید سعی کردیم موانع و مشکلات باقی مانده در ادامه طرح احصا شود.
وی با اشاره به اینکه احداث راه دسترسی به ورودی بستان آباد به طول ۱۷۰۰ متر از مرکز ایستگاه سوم در دستور کار دارد، ابراز امیدواری کرد: مسیر میانه تا بستان آباد به زودی افتتاح شود.