به گزارش دیار شهریار مجید خدابخش استاندار آذر بایجان شرقی  روز پنجشنبه در  سفر یک روزه خود به بستان آباد از شهرک الکترونیکی  سهندآذران و روند اجرای طرح خط آهن میانه – بستان آباد بازدید کرد .