فرمانداربستان آباد در بازدید از کمپ ترک اعتیاد شهریار سعید آباد اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی و همچنین تقویت اراده معتادان در بازگشت دوباره به جامعه و عدم استفاده از مواد مخدر ضروری برشمرد  وافزود : اعتیاد به مواد مخدر نه تنها خانوادهها را بلکه جامعه را با مشکلاتی مواجه کرده است که باید به صورت جدی  به این امور رسیدگی شود.

موسوی در سخنان خویش با خطاب به بیماران بستری شده در مرکز ترک اعتیاد شهریار گفت: شما که گرفتار این معضل خطرناک هستید، بیایید با یک عزم ، اراده آهنین و همت مظاعف خود را پاک و به آغوش گرم خانواده برگردید و ما نیز برای درمان شما کمک میکنیم.

فرماندار بستان آباد با تحسین  داوطلبان و روی آوردن به کمپ ترک اعتیاد برای پاک شدن از این بلای خانمانسوز، افزود: شما عزیزان ثابت کردید برای جبران اشتباهات گذشته خودتان حرکت کرده اید که این خود یک کار بزرگ و عظیمی است.

موسوی در این بازدید به مسئولان کمپ ترک اعتیاد قول همکاری و پیگیری مشکلات آنها در حوزهها و بخشهای مختلف را داد و از مسئولانی که با این مراکز در ارتباط هستند و به نوعی میتوانند کمک کار آنها باشد خواستار همکاری هرچه بیشتربا اینگونه مراکز شد.

گفتنی است، قریب به ۶۰  بیمار در کمپ شهریار سعیدآباد با نظارت مستقیم اداره بهزیستی مشغول ترک اعتیاد خویش هستند.