به گزارش دیارشهریار هشتاد و چهارمین مرحله یارانه ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.