به گزارش خبرنگار دیارشهریار، مردم همیشه در صحنه بستان آباد با حضور پرشور در راهپیمائی روز ۱۳ آبان فریاد استکبارستیزی سر دادند.