به گزارش دیارشهریار ؛ قطعی برق یکی از تونل های دوقلوی شبلی، این تونل را به تونل وحشت تبدیل کرده و دو روز است هیچ نهادی به این مشکل توجهی نمی کند.مسئولین آزادراه می گویند هنوز روشنایی تونل ها را تحویل نگرفته اند و حال امید است تا افتاقی تلخ نیافتاده مسئولین مربوطه این مشکل را رفع کنند