به گزارش دیار شهریار به نقل از آناج اتصال راه آهن «میانه- بستان آباد» به تبریز یکی از اولویت‌های وزارت راه است چراکه با اتصال این مسیر ریلی مهم به تبریز، زمینه اتصال آن به اروپا و قفقاز نیز فراهم می‌شود.

برای تکمیل این پروژه ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم، با بهره برداری کامل از این مسیر، یک قطعه دیگر ریلی در کشور و منطقه ایجاد شده و زمینه رونق ترانزیت کالایی فراهم می‌شود.